Statut SOS

Identifikace jednotky

Úplný název:Junák - český skaut, Skautská ochranná služba, z. s.
Pracovní název:Skautská ochranná služba
Číslo org. jednotky:900.04
Zkratka:SOS
Sídlo:Senovážné nám. 24, 110 00, Praha 1
IČO: 70822905

Zakladatel Skautské ochranné služby

Junák - český skaut, z. s.; Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1
IČO: 00 409 430

Základní ustanovení

SOS je zvláštní organizační jednotkou založenou dne 11. 3. 2000 na základě Směrnice pro zakládání a rušení jednotek se speciálním výchovným zaměřením. Její činnost je postavena na principech roveringu jako celoživotním stylu a služby, zejména služby pro skautské i neskautské subjekty pracující s mládeží.

Předmět činnosti SOS

Poslání jednotky

Organizovat a zabezpečovat pořádkovou činnost, bezpečnostní službu a záchranářskou činnost na skautských i neskautských akcích. Vytvářet a využívat specifické výchovné prostředky v souladu se systémem výchovy mládeže v Junáku.

Klíčové oblasti

Pořádková a bezpečnostní služba
Záchranářská činnost
Požární prevence
Koncepce bezpečnostní a záchranářské výchovy dětí i dospělých
Provádění skautské výchovy specifickými prostředky
Metodické vedení vůdců a ostatních činovníků Junáka při zajištění bezpečnosti hromadných akcí
Zajišťování kvalifikace členů SOS, vůdců a ostatních činovníků Junáka pro zajištění bezpečnosti při pořádání hromadných akcí
Publikační činnost
Kontakty s ostatními subjekty v oblasti bezpečnosti, dopravy a státní správy

Členství v SOS

Členem SOS může být člen Junáka, který je řádným členem jiné OJ Junáka, starší 18 let, který projeví o členství v SOS vážný zájem a splňuje morální, fyzické a psychické předpoklady a který ukončil zkušební dobu v trvání nejméně 1 rok. Uchazečem o členství v SOS se může stát člen Junáka, který je řádným členem jiné OJ, starší 15 let. Podmínky přijetí za člena SOS a ukončení členství v SOS jsou upraveny Organizačním řádem SOS.

Pravomoci a odpovědnost SOS

1. Jednat se skautskými i neskautskými právními subjekty, které požádají Junák o bezpečnostní zajištění jimi pořádané akce.
2. Stanovovat podmínky, za kterých bude SOS tyto akce zabezpečovat.
3. Určovat speciální výstroj a vybavení členů SOS podle charakteru zabezpečované akce.
4. Organizovat a provádět specifický výcvik a zkoušky členů SOS.

Statutární orgán SOS

Statutárním orgánem Skautské ochranné služby je vedoucí SOS. Vedoucím SOS je člen SOS, který splňuje činovnickou kvalifikaci pro výkon funkce vůdce střediska a dále má teoretické a praktické zkušenosti v oblasti ochrany osob a majetku, znalosti v oboru práva a nejméně teoretické znalosti problematiky záchranářství a požární prevence. Dalším povinným kvalifikačním požadavkem jsou nejméně 3 roky působení v SOS po přijetí za člena SOS. Doporučené kvalifikační požadavky stanoví Volební řád SOS. Vedoucího SOS a jeho zástupce na základě volby Sněmem SOS do 30 dnů potvrzuje ve funkci starosta Junáka. Pokud starosta Junáka ze závažných důvodů, které oznámí Radě SOS, vedoucího SOS nebo jeho zástupce do funkce nepotvrdí, svolá rada SOS mimořádný volební sněm, na kterém proběhne další volba vedoucího SOS a jeho zástupce. Zvolený vedoucí SOS se ujímá funkce statutárního orgánu dnem potvrzení starostou Junáka. V odůvodněných případech může vedoucího SOS starosta Junáka odvolat.

Vnitřní orgány SOS

Sněm SOS

Sněm SOS se schází zpravidla 1x ročně, nejméně 1x za tři roky, a má ve své výlučné pravomoci:
volit vedoucího SOS a jeho zástupce
volit další členy Rady SOS
volit Revizní komisi SOS
schvalovat činnost a hospodaření SOS
schvalovat Organizační řád SOS a Volební řád SOS

Delegátem Sněmu SOS může být pouze člen SOS.
Způsob ustanovení delegátů stanoví Volební řád SOS.
Počet volených členů Rady SOS pro dané funkční období stanoví Sněm SOS svým usnesením.

Rada SOS

Radu SOS tvoří:
Vedoucí SOS a jeho zástupce
volení členové Rady SOS
Rada SOS je vrcholným řídicím orgánem SOS mezi sněmy SOS. Přísluší jí rozhodovat o všech věcech, které nejsou výlučně vyhrazeny Sněmu SOS. Ve své činnosti se řídí vnitřními předpisy Junáka a závěry Sněmu SOS. Ze své činnosti se odpovídá sněmu SOS. Funkční období Rady SOS začíná dnem potvrzení vedoucího SOS ve funkci starostou Junáka. Tímto dnem zároveň končí volební období dosavadní Rady SOS. Podrobnosti stanoví volební řád SOS, který vychází z volebního řádu Junáka.

Revizní komise

Revizní komisi SOS tvoří:
Předseda revizní komise
Minimálně dva členové revizní komise

Způsob řízení SOS

SOS je podřízena svému zakladateli.
Činnost Skautské ochranné služby se řídí ročním plánem činnosti, který je možné během roku operativně upravovat. Roční plán a rozpočet předkládá vedoucí SOS Radě SOS, která jej schvaluje. Roční plán je předkládán NJ a VRJ.
Rozpočet SOS na kalendářní rok je předkládán VRJ.
SOS vydává výroční zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření. Tyto zprávy schvaluje Rada SOS a předkládá je NJ a VRJ.

Návaznost na jiné jednotky v organizaci

Při své činnosti spolupracuje SOS s pořadateli akcí na smluvním základě. Spolupracuje také s NJ, VRJ a ostatními jednotkami Junáka, a to zejména při prevenci, výchově a specifické přípravě členů SOS a dalších členů Junáka.

Hospodaření

Statut SOS nabývá platnosti i účinnosti dnem schválení Náčelnictvem Junáka. Schválením tohoto statutu pozbývá účinnosti Statut SOS ve znění schváleném dne 5. 4. 2003.
Schváleno dne 3.12.2011